Privacyverklaring

i-Taal

Ik ben Nienke Neumann, werkzaam als freelance vertaler onder de bedrijfsnaam i-Taal en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
i-Taal is gevestigd aan Ruisvoorn 21, 3831 DL te Leusden. i-Taal is telefonisch bereikbaar onder nummer 06-51406518 en op het e-mailadres info@i-taal.nl.

Welke persoonsgegevens verwerk ik
Ik verwerk uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan mij verstrekt. De verzamelde persoonlijke gegevens kunnen de volgende zaken omvatten:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Btw-nummer van uw bedrijf
– Eventuele persoonsgegevens die staan vermeld in de documenten die ik in uw opdracht moet verwerken (geboorteaktes, trouwaktes, etc.).

Ik verzamel, bewaar en gebruik deze gegevens voor het verstrekken van offertes, het leveren van diensten op het gebied van vertalen en/of redigeren van teksten en het voeren van de bijbehorende administratie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van mijn diensten en producten
– Om goederen en/of diensten bij u af te leveren
– Om uw gedrag op de website te analyseren om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Ik verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig hebben voor belastingaangifte.

Ik pas geen automatische gegevensverwerking toe en neem op basis daarvan dus ook geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Bewaartermijn
Ik bewaar uw gegevens zolang wij een zakelijke relatie onderhouden, maar minimaal voor zolang als dat wettelijk verplicht is.

Delen van persoonsgegevens met derden
i-Taal verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Privacy van de website
De website van i-Taal, www.i-taal.nl,  gebruikt alleen technische, functionele en analytische cookies. Deze cookies maken geen inbreuk op uw privacy. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ook kan ik hiermee de website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Deze website bevat op het moment van opstellen van deze verklaring (mei 2018) geen functies voor de sociale media, zoals ‘Share’ of ‘Like’-knoppen. Mocht dat in de toekomst veranderen: deze functies worden aangeleverd door derden, namelijk de platforms voor sociale media zelf (zoals LinkedIn, Twitter, Facebook en Instagram). Als en wanneer gegevens op deze manier worden verzameld, is het privacybeleid van de respectievelijke platforms van sociale media van toepassing.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebt u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door i-Taal en hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar info@i-taal.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

Beveiliging van uw persoonsgegevens en klachten
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neem passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@i-taal.nl.

Tevens wil ik u erop wijzen dat u de mogelijkheid heeft een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Leusden, 25 mei 2018